Diaconie

 

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI:

Telefoonnummer:

Protestantse Gemeente te Oudehaske

0513677168

RSIN/Fiscaal nummer:

824137280

Website adres:

www.haskeroord.nl

E-mail:

scriba@haskeroord.nl

Adres:

Badweg 1

Postcode:

8465NM

Plaats:

Oudehaske

Postadres:

Kooilaan 21

Postcode:

Plaats

8501 CS

Joure

 

 

 

 

De Protestantse Gemeente te Oudehaske is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.
In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap,
die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen
wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.
(Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.
Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden
voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:
kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën
en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse
Gemeente te Oudehaske.

 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente.
In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 7 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.
Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke
aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur,
haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of
algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de
kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.  Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Beleidsplan diaconie Protestante gemeente Haskeroord

Waarin vindt het diaconaat zijn grondslag en welke opdracht ontleent de diaconie hieraan?

 1. Wat zegt de bijbel
 2. Wat zegt de kerkorde

 

Bij A)

Diakonia = dienstbetoon. Het woord is afkomstig uit het Nieuwe Testament. Diakonia is eigenlijk een manier van leven. In navolging van
Jezus die niet kwam om gediend te worden, maar juist om te dienen.
De bijbel staat vol met diaconale getuigenissen en opdrachten en het diaconaat komt hieruit voort.

“ Gij kent immers de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door
Zijn armoede rijk zoudt worden.”  ( 2 Korinthiers 8 : 9 )

“ Want niet om anderen verlichting te schenken wordt het u zwaar gemaakt; maar uit oogpunt van billijkheid (‘gelijkheid’ ) kome uw overvloed
voor het ogenblik hun gebrek ten goede, opdat hun overvloed wederkerig uw gebrek ten goede zou komen en er zodoende gelijkheid zij.“
( 2 Korinthiers 8 : 13 )

“ Machtigen worden van de troon gestort en eenvoudigen verhoogd, hongerigen worden met goederen vervuld en rijken ledig weggezonden.”
(Lucas 1 46 :53 )

Denk ook aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan.

Vanuit de bijbel wordt niet het recht van de sterkste, maar het recht van de zwakste verkondigd. Het gaat niet om ieder het zijne, maar eerder
om ieder het mijne. Alle volgelingen van Christus zijn geroepen om dienstbaar te zijn aan hen die daar behoefte aan hebben.
Zij moeten opkomen voor de zwakken, behoeftigen, rechtelozen en allen die verdrukt worden en eenzaam zijn.

In dit geheel spelen twee bijbelse kernwoorden een centrale rol.

Gerechtigheid – Mensen tot hun recht laten komen, er zorg voor dragen dat mensen in de samenleving mee kunnen doen, niet boven,
maar naast de ander staan.

Barmhartigheid Dit heeft niets te maken met liefdadigheid, maar met medeleven met de ander.

Bij B):

Ook de synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft zich uitgesproken over het diaconaat, waarvan Kerk in Actie op landelijk
niveau de uitvoerder is. Lees meer over deze visie, welke door de Protestantse Kerk is bekrachtigd, op de website van Kerk in Actie.

Kerk in Actie heeft enkele jaren geleden een Diaconale Wegwijzer  uitgebracht, waarin kort en bondig staat wat het diaconaat inhoudt, en
wat volgens de Kerkorde van de Protestantse Kerk de taken van een diaken zijn. In deze brochure worden ook diaconale thema's besproken
en staat wat Kerk in Actie voor diaconieën kan betekenen (zie website Kerk in Actie).

Opdracht diaconie

Opdracht diaconie : Samen met de gemeente zorgdragen voor hen, die hulp nodig hebben, in de samenleving en in heel de wereld,
door middel van het beschikbaar stellen van tijd en geld.

Vanuit de bijbel weten wij dat alle volgelingen van Christus geroepen zijn om dienstbaar te zijn aan hen die daaraan behoefte hebben
(dus ook mensen buiten de eigen gemeente).

Zij moeten opkomen voor de zwakken, behoeftigen, rechtelozen en allen die verdrukt worden.

De diaconie heeft daarin de taak gemeenteleden hierop te wijzen en tevens leiding te geven aan mensen (vrijwilligers)
die zich daarvoor in willen zetten.

Deze dienstbaarheid omvat een aantal aandachtspunten, zoals : gerechtigheid, barmhartigheid, ondersteuning, begeleiding,
bemoediging, stellingname tegen onrecht, werken aan bewustwording

De kerkelijke gemeenschap moet een centrale plaats innemen.
Immers, diaconaat is iets van de hele gemeente en kan niet worden doorgeschoven naar de diaconie.
Sterker nog: een kerkelijke gemeente is er niet voor zichzelf, maar is er met de bedoeling
diaconaal te handelen in de samenleving en in eigen kring.

In het kader van bovengenoemde opdracht maakt de diaconie elk jaar een jaarplan. In dit jaarplan staat vermeld wat de diaconie
in het betreffende jaar gaat doen. In het document “beschrijving diaconie” worden deze activiteiten verder uitgewerkt.
Daarnaast zijn er in een jaar activiteiten aan de hand van de actualiteit.

Bij alles wat we doen moeten we ons laten leiden door de diaconale aandachtspunten en zoveel mogelijk proberen de gemeenteleden
erbij te betrekken.

Naast de activiteiten in het jaarplan heeft de diaconie onderstaande beleidspunten:

1. Intensivering van de samenwerking tussen diaconie en pastoraat. Indien mogelijk en gewenst woont een diaken de bijeenkomst(en)
van de taakgroep pastoraat bij. Een of twee keer per jaar gezamenlijk bij elkaar komen.

2. Dorpen en gemeente bekend maken met de diverse onderdelen van Solidair Skarsterlân.

3. Idem voor de kerstpakkettenactie van Solidair Skarsterlân.

4. Proberen, kinderen bij het diaconaat te betrekken in samenwerking met de taakgroep Jeugd.

5. Ondersteunen van het project van de Kinderdienst. Geldt ook voor een eventueel project van christelijke basis school “De   Tarissing In Oudehaske

6. Organiseren van koffie – ochtenden voor oudere inwoners in samenwerking met de taakgroep pastoraat.

7. Via website, Kerkklok, nieuwsbrief en dorpskranten gemeente en dorp informeren over de activiteiten van de diaconie.

Belangrijke beleidspunten van de diaconie zijn:

1. Intensivering van de samenwerking tussen diaconie en pastoraat. Indien mogelijk en gewenst   

    woont een diaken de bijeenkomst(en) van de taakgroep pastoraat bij.

2. Dorpen en gemeente bekend maken met de diverse onderdelen van Solidair Skarsterlân.

    (http://www.solidairskarstelan.nl)

3. Idem voor de kerstpakkettenactie van Solidair Skarsterlân.

4. Proberen, kinderen bij het diaconaat te betrekken in samenwerking met de taakgroep Jeugd.

5. Ondersteunen van het project van de Kinderdienst. Geldt ook voor een eventueel project van

    De Tarissing (de christelijke basisschool in Oudehaske)

6. Via website, Kerkklok, nieuwsbrief en dorpskranten de gemeenteleden en dorpsgenoten  

    informeren over de activiteiten van de diaconie.

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten
kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de
kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.
Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

De activiteiten van de diaconie zijn:

Het college kent onderstaande taken en activiteiten:

 • Coördinatie en uitvoering van de wekelijkse bloemendienst.
 • Coördinatie en uitvoering van de jaarlijkse kerstattenties.
 • Bestellen, onder de aandacht brengen en uitdelen van de paaskaarten actie aan gevangenen.
 • Verzorgen van het jaarlijkse collecte rooster. Leidraad is het collecterooster van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie.
 • Beheren en afdragen van de collectegelden. Veel van onze giften gaan naar Kerk in Actie.
 • Zorgdragen voor een jaarlijkse begroting en jaarrekening volgens de richtlijnen van de Protestantse Kerk.
 • Samen met de predikant inhoud geven aan de vieringen van het Heilig Avondmaal.
 • Uitvoering van activiteiten op basis van de actualiteit.
 • Financieel ondersteunen van een drietal kinderen in diverse landen middels Woord en Daad.
 • Bijdragen in de kosten van een vakantieweek voor mensen in Nederland die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen.
 • Organiseren van een uitstapje voor 65 plussers in onze gemeente.
 • Middels de ZWO/BD commissie: behartigen van de belangen van zending, het werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking en het
  binnenlands diaconaat.
 • Middels de ZWO/BD commissie: mantelzorgkaarten verzorgen
 • Organisatie diaconaal bloemschikken: gemeenteleden maken een bloemstukje voor zieken.

Ondersteuning van het werk van de diaconale werkgroep solidair Skarsterlân

G. Voorgenomen bestedingen.

De opbrengsten uit bezittingen stijgen in 2016 en 2017. Daardoor zullen ook de bestedingen gaan stijgen ten opzichte van 2014 en 2015.
Deze stijging zal naar evenredigheid worden verdeeld over diaconaal werk plaatselijk, landelijk en wereldwijd.

 

De staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de
diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.
Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente
waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie
nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de
vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Baten en lasten

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda

 

20 januari 10.00 uur

Ds. J. Finnema

Kinderdienst gr. 1-8

19.30 uur Haskerhorne Taize viering

 

27 januari 10.00 uur

Ds. J. Finnema

Kinderdienst gr.1-8

 

 

3 februari 10.00 uur

Da. S. de Vries uit Sint Johannesga

Kinderdienst: gr. 1-8

 

10 februari 10.00 uur

Ds. J. Finnema

KSG dienst

 

17 februari 10.00 uur

Ds. J. Finnema

Geen kinderdienst i.v.m.

Voorjaarsvakantie!