Home

Nieuws

 

 

 

 

“Geef voor je kerk”

Een plek om tot jezelf te komen of juist anderen te ontmoeten. Waar je een luisterend oor vindt en stilte om te bezinnen. Een plek om te vieren en te geloven. Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt. Waar mensen voor je bidden en klaar staan met praktische steun, of je nu lid bent of niet. Waar we samen een gemeenschap zijn en geven aan anderen.
Als je deze tekst leest en hierover gaat nadenken, is de conclusie, wat zou het mooi zijn om als mens op zo’n plek te vertoeven.

Een plaats waar je in al jouw eenvoud en bescheidenheid mag zijn wie je bent en samen troost mag putten uit Gods oneindige genade in een wereld vol van oorlog en onmenselijkheden.
Als kerkrentmeesters zijn wij aangesteld om deze prachtige en waardevolle plaats in stand te houden voor onze gemeente Haskeroord.
Zonder uw financiële hulp ondenkbaar.
Door uw bijdrage kunnen we onze gemeenschap , waarvan u lid bent, een plek geven om te vieren en te geloven.
Hieronder een kleine opsomming wat we zoal doen met uw bijdrage;

  • Betalen eigen  predikant.
  • Onderhoud kerkgebouwen en begraafplaatsen zowel in Oudehaske als in Haskerhorne|
  • Zorgen, dat u zondags warm en droog zit tijdens de vieringen
  • Mogelijk maken dat we één zondag in de maand na de dienst kunnen  koffiedrinken en even napraten over de dienst .
  • Zorgen voor goede geluidsweergave tijdens diensten
  • Zorgen dat de mensen de dienst ook thuis kunnen beluisteren via kerktelefoon of via kerkomroep.nl..

Van zaterdag 20 januari  tot zaterdag 3 februari 2018 gaan de  vrijwilligers op pad om uw antwoord  voor de geldelijke steun aan uw kerk  op te halen

De begroting voor 2018 laat een negatief resultaat zien, het geld is dus hard nodig om een actieve geloofsgemeenschap te blijven. waardoor wij elkaar kunnen ontmoeten in de zondagse vieringen en bemoediging en inspiratie ervaren door de verkondiging van het goede nieuws van de Bijbel.

Om onze kerk een  geloofsgemeenschap te laten zijn waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd – of je nu lid bent of niet- terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor.

We rekenen op u en hopen dat we het eindbedrag van vorig jaar kunnen evenaren.

Het college van Kerkrentmeesters van

PKN gemeente  Haskeroord

 

Voorbereiding op de kerkdienst

 Op voorstel van de Vieringencommissie heeft de kerkenraad besloten dat we in de maanden december en januari de tijd voorafgaand aan de dienst als volgt gaan indelen:

  • Tot vijf minuten voor aanvang van de dienst is er tijd voor ontmoeting en ‘bijpraten’ in de kerkzaal, zonder orgelspel. 
  • Vijf minuten voor het begin van de dienst gaat het orgel spelen en wordt de gemeente stil, zodat we ons kunnen concentreren en voorbereiden op de dienst.
  • Om 10.00 uur komt de kerkenraad binnen, worden de mededelingen gedaan, en gaat de dienst beginnen.

Achterliggende gedachte is dat het orgelspel beter tot zijn recht komt en het goed is als we rustig en stil aan de dienst kunnen beginnen.

Na de twee maanden zullen we dit ‘experiment’ evalueren, waarbij we natuurlijk graag zoveel mogelijk reacties van u/jullie krijgen.

 Namens de kerkenraad,

Hessel Veldhuis

Kerkordewijzigingen

De kerkenraad heeft onlangs gesproken over het 2e pakket voorstellen Kerkordewijzigingen. Dit hebben we gedaan aan de hand van de, in de voorstellen opgenomen, 10 kernpunten. Deze kernpunten bespraken we één voor één en zijn met alle 10 voorstellen akkoord gegaan. Hessel heeft het besprokene verwoord in een verslag en dit gemaild naar de Scriba van de Classis.

We kwamen tot de conclusie dat ook deze kerkordevoorstellen leiden tot meer ruimte voor de kerkenraden en voor de individuele leden om zich aan te sluiten bij andere gemeenten, als voorkeurslid maar ook als ‘vriend’. De vrijheden voor de gemeenten worden dus groter, terwijl het toezicht verbeterd wordt. De kleine gemeenten, qua ledenaantal en financiën, kunnen hier profijt van hebben/krijgen.

 

AGENDA

25 februari 10.00 uur
Da. T. Abee uit Ljussens
Kinderdienst: gr. 1-8

4 maart 10.00 uur
Ds. J. Finnema
ZWO/BD dienst
Kinderdienst: gr. 1-8

 

11 maart 10.00 uur
Kand. Mevr.  B. Woord uit Almere
Kinderdienst: gr.1-8

18 maart 10.00 uur
Ds. J. Finnema
Jeugddienst Wings
Kinderdienst: gr. 1-8

25 maart Palmzondag
10.00 uur Ds. J. Finnema
Kinderdienst: gr. 1-8