Pastoraat Wijkindeling

W IJ K I N D E L I N G

OUDERLINGEN

Dhr. Geert Bongers, tel. 677970
gbjbongers@gmail.com

Dhr. Gerrit Leeftink, tel. 677322
hegebouwen8@home.nl

Mw. Petralien Schokker, tel. 414310
petraliens@gmail.com

 

JEUGDOUDERLING

Dhr. Tobias van Huizen, tel. 436668 / 0613024679
tobiasvanhuizen@live.nl

CONTACTMEDEWERKERS

HASKERHORNE
Mw. Rina Hoekstra, tel. 417033
Mw. Neeltje Jonkman, tel. 416673

VEGELINSOORD – JOURE
Mw. Gatske de Glee, tel. 671233
 Mw. Atty Salverda, tel. 0556-651351

OUDEHASKE  e.o.
Mw. Boukje Bouknegt, tel. 677638  &  Mw. Tietie Jousma,  tel. 677029
Baalder, Baggelbak, Bûgel 22‑32 en 17‑33, Grevelinkboskje, Haskermieden, Haskertille, Menning, Pipegaal, Turfstûke

Mw. Reina Klunder, tel. 623270
Jousterweg 187-289 en 128‑208, Plasse, Heerenveen, Nijehaske, Tjalleberd

Mw. Lutske Luinenburg, tel. 852528
Appelhof, de Dolten, Hasker Utgongen, Jousterweg 113 - 185 en 82 ‑ 126, Kerkepad, Lange Ekers, Reidkraach, Rijksweg

Mw. Renny Veenstra, tel. 677035
Badweg, M. Jansstraat, Julianastraat, Rottum

Mw. Jetty Wiegersma, tel. 678188
W. van Haschastraat, Jasker, Toel, de Vervening

Mw Ria van der Meulen tel. 677461
Bûgel 2-20 en 1-15, Haskerfinne, de Hoge Bouwen, Turfkoer, Wiidswâl

Mw. Anky Schuring, tel. 677906
Jousterweg 1 ‑ 111 en 2 ‑ 80, S. de Ruiterweg

Coördinatie pastoraat

Mw. Hillie Jager, tel. 677729

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA

 

 

 

24 juni Tsjûkemarviering 10.00 uur
Ds. Jan Finnema, ds. Wim Andel en ds. Sarah de Vries
m.m.v. Jouster Fanfare

1 juli 10.30 uur tentdienst Vegelinsoord
Ds. J. Finnema
m.m.v. Jouster Fanfare

8 juli 9.30 uur
Ds. J. Finnema
Keerpuntfeest
Kinderdienst: gr. 1-8

15 juli 9.30 uur
Ds. J. Finnema
Schrift en Tafel
Kinderdienst gr 1-8