Pastoraat Wijkindeling

W IJ K I N D E L I N G

OUDERLINGEN

Dhr. Geert Bongers, tel. 06-86682107 
gbjbongers@gmail.com

Dhr. Gerrit Leeftink, tel. 677322
hegebouwen8@home.nl

Mw. Petralien Schokker, tel. 414310
petraliens@gmail.com

 

JEUGDOUDERLING

Dhr. Tobias van Huizen, tel. 436668 / 0613024679
tobiasvanhuizen@live.nl

CONTACTMEDEWERKERS

HASKERHORNE
Mw. Tineke Bos, tel. 416393
Mw. Neeltje Jonkman, tel. 416673

VEGELINSOORD – JOURE
Mw. Gatske de Glee, tel. 671233
 Mw. Atty Salverda, tel. 0556-651351

OUDEHASKE  e.o.
Mw. Boukje Bouknegt, tel. 677638  &  Mw. Tietie Jousma,  tel. 677029
Baalder, Baggelbak, Bûgel 22‑32 en 17‑33, Grevelinkboskje, Haskermieden, Haskertille, Menning, Pipegaal, Turfstûke

Mw. Reina Klunder, tel. 623270
Jousterweg 187-289 en 128‑208, Plasse, Heerenveen, Nijehaske, Tjalleberd

Mw. Lutske Luinenburg, tel. 852528
Appelhof, de Dolten, Hasker Utgongen, Jousterweg 113 - 185 en 82 ‑ 126, Kerkepad, Lange Ekers, Reidkraach, Rijksweg

Mw. Renny Veenstra, tel. 677035
Badweg, M. Jansstraat, Julianastraat, Rottum

Mw. Jetty Wiegersma, tel. 678188
W. van Haschastraat, Jasker, Toel, de Vervening

Mw Ria van der Meulen tel. 677461
Bûgel 2-20 en 1-15, Haskerfinne, de Hoge Bouwen, Turfkoer, Wiidswâl

Mw. Anky Schuring, tel. 677939 
Jousterweg 1 ‑ 111 en 2 ‑ 80, S. de Ruiterweg

Coördinatie pastoraat

Mw. Hillie Jager, tel. 677729

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda

15 september 10.00 uur

Ds. J. Finnema  Startzondag

Kinderdienst: gr. 1-8