Home

Nieuws

Nieuw:
de Haskeroord Bijbelquiz. Zondagavond 15 maart in de kerk in Oudehaske!

Die drie vrienden van Daniël in het vuur: Sadrach,Mesach, …..maar hoe heette die 3e ook alweer?

En die mannen die in de woestijn tegen het leiderschap van Mozes opstonden: Korach, …. en die andere twee?

Op zondagavond 15 maart gaan we op speelse wijze uw/jouw Bijbelkennis testen. We spelen in teams, maximaal 5 deelnemers per team, bijv. de Jousterweg, de ‘nieuwbouw’, de Diaconie, het Pastoraat, Wings, Kerkcafé enz.

Om goed in de stemming te komen, willen we eerst met elkaar eten, daar hebben we inmiddels goede ervaring mee! Om 18.00 scheppen we de borden vol en om 19.30 uur beginnen we met de quiz.  

Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Opgave

Via een lijst in de hal van de kerk of via e-mail: pghaskeroord@gmail.com kun je het volgende laten weten:

*naam deelnemer

*naam team (als dat bekend is; zo niet, dan delen we ter plekke in)

*of je mee-eet

*of je iets te eten wilt maken.

en…. die 3e man in het vuur was Abednego en de andere twee leiders van het woestijnoproer waren Datan en Abiram

We hopen dat u/jij de agenda kunt vrijmaken en van de partij bent 15 maart!

 

Kerkbalans 2020

„Wie meer houdt van zijn droom over een christelijke gemeenschap dan van de christelijke gemeenschap zelf, breekt iedere christelijke gemeenschap af,"hoe eerlijk, ernstig en edelmoedig zijn instelling ook mag zijn.“ 

Dietrich Bonhoeffer

Het is zover: van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari doet ook onze gemeente weer mee aan:

Als kerkrentmeesters sluiten we aan bij het jaarthema: „ik ha in dream.“ Het is namelijk onze droom dat wij als gemeente zelfstandig kunnen blijven bestaan. Dat betekent wel dat we dan de kosten van onze kerken, begraafplaatsen, pastorie en predikant moeten kunnen betalen.

Dankzij u en jou is onze gemeente een plek van betekenis voor onze dorpen, waarbij wordt omgezien naar anderen en we aandacht hebben voor relaties voor zowel binnen als buiten de kerk. Is de kerk een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen of bij een doop of huwelijk, maar ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in ons leven of in onze omgeving. Een plek die verbindt en waar veel mensen zich thuis voelen. Met uw en jouw financiële bijdrage aan Actie Kerkbalans wordt dit (weer) mogelijk gemaakt. Doet u, doe jij, weer mee?

De prognose over het jaar 2020 als ook de voorlopige jaarrekening 2019 voorspellen helaas een klein verlies. Aan u/aan jou willen we daarom vragen om de bijdrage voor 2020, als dat mogelijk is, te verhogen met zo’n € 13. Natuurlijk zijn we heel blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan!

Alvast hartelijk dank,

Uw college van kerkrentmeesters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 februari 10.00 uur

Da. G. Martens uit
Bontebok
Kinderdienst: gr.1-8

 
26 februari 19.30 uur Haskerhorne
Aswoensdag Vesperdienst.
Vervorgd door Liturgiegroep
 

1 maart 10.00 uur
Eerste zondag 40
dagentijd
Ds. S. Baayen uit
Echtenerbrug
Kinderdienst: gr 1-8

 

8 maart 10.00 uur
Ds J. Finnema
Tweede zondag 40
dagentijd
Kinderdienst: gr 1-8